به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

انتخابات ریاست جمهو ری 1392

 
روحانی را با به کاریزمای اعتراض به مهندسی انتخابات تبدیل کنیم
-سلام بر اعتدال فرار از انقلابیگری
-هاشمی آمد ایا کشتبان را سیاست دگر آمد ؟
-طوفان انقلاب را سر باز ایستادن نیست  کشتی بان را سیاست دگر نیامد.
-چه کسانی در انتخابات ایران شرکت خواهند کرد
– شرکت در انتخابات هم استراتزی هم تاکتیک ؟
       نگاهی به مقاله ” امین بزرگیان “

images (2)

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: