به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

برای سرنگونی ج.ا. چه باید بشود ؟ چه باید کرد ؟ سلسله مقالات

 

در این سلسله مقالات که تحت عنوان فوق برشته تحریر درآمده ومشتمل بر10بخش است مقاله بعد از مقدمه ای مختصر به تشریح  روشنگرانه  و به تفکیک  در باره کاربرد سه مفهوم اساسی الف : سرنگونی ب- چه باید بشود ج: چه باید کرد  می پردازد  ، اگر بخواهیم با دید آینده نگرانه وعلمی به این موضوع نگاه کنیم باید مفهوم دیگری را نیز مورد ملاحظه قرار دهیم و آن اینکه : چه خواهد شد ؟ که در ادامه به این موضوع نیز اشاره خواهد رفت .  مقدمه و نوشته یک توالی منطقی دارند و برای دریافت پیام کلی نوشته ، پیشنهاد می شود مقدمه و بعد بخشهای بعدی مقاله بترتیب خوانده شوند .

برای سرنگونی ج.ا. چه باید بشود ؟ چه باید کرد ؟ بخش یکم

بر ای سرنگونی ج.ا. چه باید بشود ؟ چه باید کرد ؟ چرا سرنگونی و نه اصلاح یا تحول طلبی بخش دوم

برای سرنگونی ج.ا. چه باید بشود ؟ چه باید کرد ؟ چرا سرنگونی و نه انقلاب مخملی ، میدان میلیونی و …..بخش سوم

برای سرنگونی ج.ا. چه باید بشود ؟ چه باید کرد ؟ چرا ایجاد کانون های شورشی روشی مناسب با شرایط ایران نیست بخش چهارم 

برای سرنگونی ج.ا. چه باید بشود ؟ چه باید کرد؟ “سرنگونی ج.ا. ” یعنی چه .بخش پنچم

برای سرنگونی ج.ا. چه باید بشود ؟ چه باید کرد؟ ماهیت ج.ا. به عنوان ساختار سیاسی –اجتماعی که باید سرنگون شود ، چیست ؟ د بخش ششم

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: