به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در خدمت و خیانت حزب الله

مقاله اول

. آخر وعاقبت “عابد برصیصا ” و روحانیت حاکم بر ایران

اندرحکایت ” برصیصا ی عابد ” که با دیدن دختر پادشاه در وی میل گرفت و روحانیت ایران که با در بر گرفتن ” قدرت ” دل و دین از دست داده اند .

حزب الله خود منبع اصلی فساد اقتصادی در ایران است

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: