به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مقالات بر گزیده از سایت ایران لیبرال

 

mosadeghanimate

iranliberal

نویسندگان وگردانند گان سایت ” ایران لیبرال ” را اندیشمندانی تشکیل می دهند که ملی گرایی و دفاع از منافع ملی برایشان از درجه اول اهمیت برخوردار است .  ” با توجه به این دو ویژگی که از ضروریات اساسی  و بنیادی تولید فکر و اندیشه برای برون رفت از بن بست تاریخی است که کشور ما در آن گرفتار آمده است ، سایت ” کاوه فرزند ملت  وظیفه خود می  . داند تا نسبت به بسط و باز نشر نظرات مطرح شده در این سایت اقدام بعمل آورد

حکومت نظامیان چاره نیست -رامین کامران

click-512

 

هارت و پورت آمریکا- رامین کامران

click-512

سخنی با روحانیان آینده نگر- رامین کامران

 

click-512

عصمت و سیاست- رامین کامران

click-512

اصل و نسب تحول خواهی- حسن بهگر

click-512

چرخه ی استبداد- حسن بهگر

click-512

   رهبری دمکراتیک- رامین کامران

click-512

از شما چه میطلبند، از شما چه میطلبیم- رامین کامران چه برایتان در سر دارند، چه برایتان در سر داریم

click-512

 

سزارین انقلاب- حسن بهگر

click-512

 

آمریکا و لشکریان داعشی اش – حسن بهگر

click-512

ما و جنگ اقتصادی- رامین کامران

 

click-512

Start here

%d bloggers like this: