به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مقالات و ترجمه ها در باره بحران اوکراین

 
 -روسیه یا اوکراین کدام سرنوشت در  انتظار جمهوری اسلامی است ؟
    1- چه کسانی سقوط را سازمان دادند
    2- حاکمیت بلا منازع روسیه بر اقتصاد اوکراین
 – درسهای اوکراین برایجمهوری اسلامی ایران
    1-درسهایی برای دولتمردان جمهوری اسلامی ایران
   2- درسهایی برای اصولگرایان و اصلاح طلبان وطنی
– رفیق استالین شما “روس ” نیستید اما روسها را خوب می شناسید  !!  
-بحران ” اوکراین چگونه پایان می پذیرد ؟
    نگرش هنری کیسینجر به بحران ” اوکراین ” 
 
-آمریکا در پی کاهش وابستگی گاز ” اوکراین به روسیه است
– در شبه جزیره کریمه چه می گذرد ؟
 – اوکراین به کجا می رود ؟
–  “اوکراین”: مبارزه برای تثبیت اوضاع اقتصادی خود ، مبارزه برای کسب مشرو عیت سیاسی است
-اینجا اوکراین است اینجا تهران نیست 

images (2)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: