به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

شرکت در انتخابات هم استراتژی هم تاکتیک

Leave a Reply

Start here

%d bloggers like this: