به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تبریک عید نوروز به همه مردان حزب الله


کام همگان باد روا، کام شما نه‌
ایام همه خرم و ایام شما نه‌

بهترین کلماتی که می توان خطاب به  حزب اللهی ها اعم از اصلاح طلب و اصول گرا و بنفش و سبز و …..  برای تبریک عید نوروز  به این مردم ضد وطن  وضد دین که روح خود را به شیطان فروخته اند و خدا برایشان مدتها است که مرده است ، شعر  شاعربزرگ کشورمان دکتر اسماعیل خویی است . این شاعر بزرگ در این شعر بخوبی توانسته است ماهیت ضد ایرانی و ضد انسانی این جماعت را در قالب ” نوروزانه : و شعر بیان کند . 

همه مردان حزب الله
همه مردان حزب الله

کام همگان باد روا، کام شما نه‌

ایام همه خرم و ایام شما نه‌

زان گونه عبوسید که گویی می نوروز

در جام همه ریزد و در جام شما نه

وان گونه شب اندوده که با صبح بهاری

شام همگان می‌ گذرد، شام شما نه‌‌

و انگار که خورشید بهارانهٔ ایران

بر بام همه تابد و بر بام شما نه

ای مرگ پرستان، بپژوهیدم و دیدم

هر دین بخدا ر‌ه برد، اسلام شما نه

قهقاه بهاران بسوی خلق به شاد باش

پیغام خدا آرد و پیغام شما نه‌

ای جزٔ دگر آزاری انعام شمایان

مایان همه را عیدی و انعام شما نه

از عشق و جمالید چنان دور که گویی

مام همگان زن بود و مام شما نه‌

وان سان چه غرامد دلتان کز تف دانش

خام همگان پخته شود، خام شما نه‌

وین زلزله کز علم در ارکان خرافه است

خواب همه آشوبد و آرام شما نه

وین صاعقه در پردهٔ اوهام جهانی

زد آتش و در پردهٔ اوهام شما نه‌

و آنگه ز دوای خرد و عاطفه، درمان

سر سام جهان دارد و سر سام شما نه‌

سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل

احکام نرون دارد و احکام شما نه‌

و اندر حق فرهنگ هنر پرور ایران

اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه‌

وین قافلهٔ پیشرو دانش و فرهنگ

از گام همه برخورد، از گام شما نه

وین مام طبیعت به فر آوردن انسان

وام هجرش هست، ولی وام شما نه

‌ای معنی‌ آ مال شما را نه‌ جزٔ آ لام

کام همگان باد روا، کام شما نه‌

ای دین شما دین الم زان که به تسبیح

جزٔ نیم پسایند، الف لام شما نه‌

وی جزٔ الم، البته الم تا دگران راست

سر چشمهٔ انگیزش و الهام شما نه‌

شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم

ای ملت گریه به جزٔ انعام شما نه‌

ما هم چو گل از خندهٔ خود سر بدر آریم

بر کام خدا، نه از قبل کام شما نه

وینگونه در این عید روان آهوی امید

رام همهٔ ماست، ولی رام شما نه‌

ای عام شما در بدی و صفتی خاص

وی خاص شما نیک تر از عام شما نه‌

پوشید عبا زیرا پوشاک بشر را

اندام همه زیبد و اندام شما نه‌

ای مردم ما را بجز اندیشه و دانش

بیرون شدی از مهلکهٔ دام شما نه‌

بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران

وا باد ولی مکتب اوهام شما نه

بادا که ببازار جهان دکهٔ هر دین

وا ماند و دکانک اصنام شما نه‌‌

ای تا به سیاست کسی‌ اعدام نگردد

تدبیر سیاسی بجز اعدام شما نه‌

گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق

نام همه شان میبرم و نام شما نه‌

یعنی‌ که سر انجام همه نیکو

خواهم به سر انجام و سر انجام شما نه‌

ای از پس خون دلمان نوشی جزٔ مرگ

از بهر دل خون دل آشام شما نه‌

بادا که بنا‌ می‌ زد فردای رهایی

فرجام همه باشد و فرجام شما نه

دکتر اسماعیل خوئی

Categorised in: موزیک و ترانه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: