به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

توالت بیابانی با آفتابه و سرویس کامل

  این توالت مخصوص همه برادران فارغ از شیعه  و سنی  است که فدا کارانه  در حال  قتل و کشتار خود و دیگران د ربیابانهای بی اب و علف  عراق و سوریه و لیبی  هستند

khala

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: