به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

زن ذلیل

من فکر می کردم فقط  مرد ایرانی زن ذلیل است ، اما زن ذلیل حقیقی اینحاست . باور نمی کنی ببین .

 

zan zalil

رن ذلیل ترین مرد دنیا

 

50

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: