به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اسبی که صاحب خود را در آغوش گرفته است .

اسبی که به صاحب خود عشق می ورزد

image 

به این عکس نگاه کنید ، تا شما هم به رابطه صمیمانه میان این اسب و دختر خانم مالک آن اذعان کنید .

75

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: