Advertisements
به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

شوخی های خرکی

 

واقعا که …..

واقعا که بعضی از این ]قایون با خا نم ها ، این جنسی که از بر گ گل هم  لطیف تر است شوخی های خرکی   و آزارنده ای می کنند . شما البته تکرار نکنید!!!!

kharaki

بر روی تصویر کلیک کنید .

مخ زن 

جنس مرد از همه نوع و شکلش ، مخ زن و تسلط طلب است . ببینید و با من هم نظر شوید .

mokh zan

 

40

 

Advertisements

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: