به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“تصویر گروه موسیقی جاز زنان “داعش

همه می گفتند که داعش هم بزودی دچار نحول خواهد شد و بعضی از داعشی ها از آن دیگرشان ، مترقی تر خواهند شد . باور نمی کنید به تصویر گروه جاز داعش ، نظری به تصویر  بیندازید تا با من هم نظر شوید .

 

daesh2

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

.

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: