به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

آیا ایرانیان در انتخابات اسفند ماه شرکت خواهند کرد ؟ نسخه اصلاح شده

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: