به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

خودکشی چند پناهنده نا امید در “آتن”

پناهندگانی که از فرط ناامیدی خودکشی کردند 

 

باور کنید که من خودم هر گاه که به سرنوشت این انسانها که در سرما و نا امیدی،با مرگ ودست و پبجه نرم می کنند فکر می کنم ، اشک به چشمانم می اید ، حکومت های فاسد و مستید از نوع حکومت اسلامی   ایران و افغانستان از یک سو یاندهای قاچاقچی و بیرحم و طبیعت بیرحم تر از سوی دیگر و در اروپا گروههای تبه کار راست افراطی که  با  صحنه سازی آنان را به تجاوز و دزدی متهم می کنند ،  این همنوعان مارا شدیدا ناامید کرده است  ایا مادرانی ، یا همسر یا فرزندانی چشم براه خبری از آنان هستند ؟ دیکر از آنان پیغامی نحواهد رسید !!

من از بینوایی نیم روی زرد        غم بینوایان رخم زرد کرد 

چند پناهنده که از ادامه دادن  مسیرشان بسوی اروپای مرکزی نا امید شده بودند با حلق آویز کردن خود دست به خود کشی زدند .

khod2

 

khod5

 

khod1

 

khod4

 

 

khod3

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: