به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

فایل های شنیداری خبری

BBC PERSIAN چشم انداز بامدادی 20/10/1394 -10/03/2016

ساعت خبر صدای آمریکا  VOA PERSIAN 19/12/1394 — 09/03/2016 

بامداد خبر رادیو فردا  19/12/1394- -09/03/1394

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Reply

Start here

%d bloggers like this: