به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تولد یک بچه در کیسه آمنیوتیک

zayeman

عکس از روبین باکر 

 وقوع یکی از نادر ترین انواع تولد .

به گزارش فاکس نیوز  یک مادر که نتوانسته بود به موقع برای زایمان به زایشگاه مراجعه کند ، در خانه و به کمک شوهرش زایمان کرده ، و  یکی از دوقلوها ، بطور طبیعی متولد شد . اما دوقلوی دومی ، زنده اما در دردون  کیسه  مایع امنیوتیک بدنیا آمد . مادر  بعدا توانست ، با پاره کردن کیسه آب ، نوزاد را از خفگی نجات دهد .  پزشکان این نوع تولد را از نادر ترین ، انواع آن دانستند ..

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: