به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

کشیش بزن بهادر

 

در ایران مداح بزن بهادر  در روسیه  کشیش بزن بهادر 

 

در ایران ما با پدیده ” مداح بزن بهادر ” روبرو یودیم . مداحی که  بر سر یک اختلاف کوچم رانندگی ، با اسلحه خود بسمت یک زن وشوهر بی پناه ایرانی تیراندازی کرده و. بعد هم آنان را ” اراذل و اوباش نامیدندد.

 در شهر” نو وسیبیرسک”  روسیه  این کشیشن بزن بهاد ر با راننده یک تاکسی  بر سر محل پارک اتومبیل اختلاف پیدا کرده و بعد همراه با دوستش چنا بر سر راننده از بخت بر گشته  می کویند که گویا انکر و منکر بوده  و رب و روب راننده را می پرسند .البته کلیسای ارتدکس روسیه ادعا می کند که وی مدتهاست که خلع لباس شده است

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: