به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رژیم سرکوبگر اسلامی ایران و کشتار بیرحما نه مردم بیدفاع “سوریه “

shiro

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

در این ویدیو که بسیار متا ثر کننده است ، ا عضای باقی مانده از یک خا نواده “سوری ” در غم از دست دادن مادر و خواهر و دختر کوچک خا نواده ، فغا ن و ناله سر داده اند . پسر کوچک خانواده نام خواهر خود ” کریمه ” را فریاد می کند و ضجه می زند . پدر خانواده ناله می کند و کاری از دستش بر نمی اید . سرد مداران حکومت اسلامی که ادعای دنیا گریزی و زهد دا رند ، برای چند صبا ح بیشتر باقی ماندن بر اریکه قدرت به هر جنا یتی دست می زنند . باشد که روزی برای به آتش کشاندن خانه و کاشانه مردم در مقابل دادگاه تاریخ و مردم به جوابگری کشیده شوند . این رژیم نه تنها در داخل کشور که در خارج از مرز ها هم از هیچ جنایتی فروگذار نیست . اشک امان نمی دهد ، ویدیو بسیار غمبار است .

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////

جسد نازه غرق بخون بسیجی در سوریه و را ه سختی که در پیش داریم + ویدیو . هشدار ویدیو حاوی صحنه تا خوشایند است

حجت الاسلام » گاز گیر » منظور همان»ا ژه ای » است هم » فائزه هاشمی» را تهدید به زندان کرد دلیل هراس حکومت از جامعه بهایی

تصویر جسد و فیش حقوقی کشته افتاده بر خاک «خان طومان » سعید کمالی+ تصویر .هشدار : این نوشته حاوی تصویر دلخراش است

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: