به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

با این شیوه تفکر می خواهند دنیا را اداره کنند : خدا لعنت کند زنی را که بخاطر امور خانه داری ، مرد را در بستر معطل بگذارد !!

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

این حاج آقای روحانی می گویند که حدیثی از پیامبر مسلمانان دیده  که در آن گفته شده است : زنی که شوهرش ، در بستر است و وی را فرا می خواند ، اما زن  وی را معطل نگه د اشته  آنقدر که شوهر ؛ بدون رسیدن به خواسته ( اسلامی – آنسانی ) اش  بخواب رود مورد لعنت خدا قرار می گیرد !!!

البته ا یشان به حضار و بانوان حاضر خطاب کرده و می گوید : مباد که مشغول بودن به کارهای خانه از قبیل ظرفشویی و گرد گیری و نظافت شما را از امر اجابت در خواست همسرتان که در بستر منتطر شما ست باز دارد که در آن صورت جزوزنان لعنتی می شوید .

واقعا ا نسا ن به این حرفها بخندد یا گریه کند ؟ این دید و نگرش از زن  موجودی توسری خور را به نمایش می گذارد که هیج سهمی حتی در تعیین زمان رابطه جنسی ندارد ،  تصویری ر ا که جملات  “دهنوی ”  ترسیم می کند ، متصور شوید : اقای خانه در بستر خوابیده و بدون اینکه اصلا تمایل زن به رابطه برایش محلی از اعراب داشته باشد له له زنان از همسرش در خواست می کند که وی نیز در بستر به وی بپیوندد  تا وی کارش را انجا م داده !! و بخوابد ، زن بیچاره که حتی تا دیرگاه شب هنوز به کار خانه داری مشغول است ، برای اینکه مورد لعنت قرار نگیرد باید به مانند یک  آدمک برود و بگذارد تا حاج اقا کارش را انجام دهد و بعد بر خواسته دوباره کار های خانه را ادامه دهد .

براستی واقعا ا نسا ن به این حرفها بخندد یا گریه کند ؟ ایا با این نگرش ها ” ایندیرا گا ند ی ” ها ساخته شده اند  ؟ مارگارت تاچرها  بی نظیر بوتوها  ؟

اصلا چرا دنیا ی اسلام وبخصوص شیعه چند زن سر آمد در علم وسیاست و فقه و هنر و ادب ندارد ، اگر هم از زنان کشور ما “زنی ” برای خود به شخصیتی تبدیل شده تنها زمانی بوده که از این فرهنگ و از این حرفهای کهنه و مسخره  فاصله گرفته است . یک نمونه زن فقیه روشنفکر مانند ” طاهره قره العین ” در دنیای شیعه پیدا شد که بعد از دادن نسبتهای بدترین به وی ، او را با وضع فجیعی کشتند

**************************************

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: