به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در کهریزک بر من چه گذشت 1 .

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

من را کتک می زدند تا اعتراف کنم که ” ندا آقا سلطا ن ” را من کشته ا م .

مسعود علیزاده از دستگیر شدگان وقایع سال 1388 از دستگیری خود و انتقا لش به بازداشتگاه بدنام ” کهریزک ” می گوید .  حکایت روزها یی که در آن بازداشتگاه و بعدا در ” اوین ” بر وی گذشته است ، بسیار وحشتناک است . وی ا ز آزار و اذیتی که بر وی و سایر هم بندانش گذ شته است می گوید . از ” سعید مرتضوی ” می گوید که در اوین خدایی می کرده است . اما یک چیز قطعی است و آن اینکه هر آنچه در کهریزک گذشته است بدون موافقت ” خامنه ای ” و کنترل دقیق  ” اطلاعات سپاه ” نبوده است .

*************************************************************

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: