به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیویی از گردهمایی “پاسارگاد ” که تا کنون ند یده اید ، آخرین سخنرانی” احمد خان بارانی “قبل از دستگیری

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

ما نوادگان گوروش بزرگیم  ما صاحب این سرزمین هستیم .

به سخنرانی احمد خان بارانی منجزی ( مدیر انجمن شیر سنگی شوشتر )در پاسارگاد که منجر به دستگیری وی شد گوش کنید . کدام نکته انحرافی و یا نژاد پرستانه در آن می یابید . طبق معمول بازهم یکبار دیگر ، مردم ایران ، روشنفکران و گروههای سیاسی را ، در بهت فرو بردند و به حرکتی خود انگیخته دست زدند و اکنون گروهها یا به تکاپو افتاده اند که این حرکت را یا  به خود منتسب کنند و یا آنرا در جهت منافع گروهی خود تفسیرو تعبیر کرده و به ان شکل دهند .

/–/-/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: