به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

افشا گری یک طلبه ناراضی از پشت پرده غش و ضعف های ذوب شدگان ولایت در بیت ” خامنه ای “

aaaa

به وبلاگ کاوه فرزند ملت حوش آمید 
صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد
بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

 

موضوع از این قرار است که در دیدار اخیر ” سید علی خامنه ای ” با طلاب ، یکی از طلبه ها به نام ” حیدرعباسی ” اجازه نیافت تا متن و شکواییه ای که نسبت به اوضاع نا هنجار حکومتداری و وضعیت مردم نوشته بود در حضور وی بخواند . وی نیز نسبت به این موضوع اعتراض کرده و کل متنی را که می خواسته در مقابل ” خامنه ای ” بخواند در کانال تلگرام خود منتشر کرده و روندی را که ملاقات کنندگان برای اینکه بتواننند در حضور ” رهبر ” حرف بزنند افشا کرده است .

وی می گوید از میان کسانی که به ملاقات ” خامنه ای ” می روند ، افرادی برای صحیت کردن انتخاب شده و انان باید متن نوشته شده خود را ابتدا در حضور یک هیئت بخوانند ، این هیئت می گفته اند طوری حرف نزنید که اقا خوشش نیاید و تا کید داشته اند که از سران نظام انتقاد نشود اما از دولت و دولتمردان هر انتقادی که می خواهید بکنید . وی چون نپذیرفته است که متن نوشته شده اش سانسور شود ، هیئت سانسور در سانسور بیت رهبری اجازه نداده اند که وی در حضور ” خامنه ای ” صحبت کند

پس تمام آن عربده های مرگ و درود و جان منی خامنه ای و این حرفها ، برنامه ریزی هدایت شده هیئت سانسور بیت رهبری است ، یعنی آنجا که تعدادی جوان جای پای آقا را می بوسند هم برنامه ریزی این هیئت است ، آنجا که یک مادر می گوید اإن بده تا بچه اک به جبهه بود برنامه اقای ” پناهیان | رییس هیئت سانسور بیت است ، انجا که یک نوجوان افغان می گوید به مادرم بگو به من اجازه ده به سوریه بروم ، برنامه ریزی پناهیان و خود رهبر بوده که تبلیغ جنگ کنند و حرفی زده شود که ” اقا خوشش بیاید ” و ” اقا ” خودش در جریان هست و بر روی مبارک نمی آورد و در یان میان سر ذوب شدگان در ولایت کلاه می رود ، البته کلاه نمی رود چون خود آنها این نمایش را بازی می کنند تا جناح رقیب و بعضی بی خبران م ساده دلان را بفریبند .

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

یعنی که بالاخره یکی از همین کسانی که اونیز ” ذوب شده ” فرض شده بوده است ، ” اهل راز ” و نه نیاز بدرگاه بیت رهبری از اب در آمده است و راز حقه بازی بیت رهبری و هیئت سانسورش را افشا کرده است .  مردم اهل راز و عاشق صداقت هستند ، دیر نیست تا بسیاری مانند ” حید رعباسی ” دیگر حیله های ” خامنه ای ” و پناهیان ” را افشا کنند و ظشت رسوایی اتان از پشت بام بزمین افتد و انگاه خود خدا هم نجاتتان نخواهد داد.

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: