به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیوی تاسف بار خودکشی یک جوان آذری

 

 ویدیوی زیر خداحافظی و خود کشی حوان هموطن آذری را نشان می دهد ، هشدار به همه خانواده هایی که نوجوانی در خانه دارند ، ارتباط با انان را بیشتر کنیم ، نگذاریم در خود و در ناامیدی های خود  که مسلما در کمبودهای مادی یا ارتباطی ریشه دارند  غرق شوند ، آنها را از خود نرانیم با انان دوست باشیم و انان را نجات دهیم .  

+16

 

 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: