به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در ” روسیه فقط ” مردها ” مست به خانه بر نمیگردند

Leave a Reply

Start here

%d bloggers like this: