به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

بوسه پدر داماد بر لبان نوعروس حادثه آفرید

gol

 در یک جشن عروسی در جنوب چین ، پدر عروس که ظاهرا مست بوده است ، بنا گاه شروع به بوسیدن  لبان نوعروس پسر خودمی کند و داماد و خویشان  عروس را به واکنش وا می دارد که  جشن عروسی را به  به  صحنه  جنگ و درگیری تبدیل می کند . این پدر معذرت خواهی کرده و گفته است که مست بوده است ، اما خویشان عروس معذرت خواهی اورا نپذیرفته اند .

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: