به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” زیبایی افسانه ای “حنانه شهشهانی ” در آخرین عکس هایش

parchamirangif

  زیبایی خیره کنند زنا ن در بند حجاب اجباری  بعد از رهایی ازاستفاده دائمی از مقنعه و عبا و مانتو و…. صد چندان به چشم می رسد .  اصل اساسی آزادی مردان و بخصوص زنان در انتخاب پوشش ،آزادی است که در حکومت اسلامی ایران زیر پا گذاشته شده است . زنان ایرانی چه زمانی از بند ” حجاب اجباری ” رها می شوند ؟  تا جمهوری اسلامی بر پاست انتخاب ازادنه پوشش ، برسمیت شناخته نخواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: