به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

کشتە شدن دستفروش اهوازی با شلیک مستقیم نیروی انتظامی

giphy (1)parchamba kave

بر طبق گزارشات منتشره  ، نیروهای  انتظامی در شهر اهواز یک جوان دستفروش را بە گلولە بستە و بە قتل رساندەاند. نیروهای انتظامی برای جمع کردن بساط دستفروشان به آنها حمله کرده اند که به کشته شدن یک جوان و حمله مردم به آنها منجر شده است

سازمان حقوق بشر اهواز هویت این دستفروش را مصطفی حیدری ٢٢ ساله اعلام کردە است. وی وقتی برای جمع کردن بساطش توسط نیروهای انتظامی مقاومت کرده، با ماموران درگیر شده و در جریان این درگیری کشته شده است

این حادثه در خیابان نادری اهواز اتفاق افتاده است.

 

 

لینک خبر 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: