به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

MP3 صفحه دو

safhe2

برای شنیدن بر روی عنوان کلیک کنید . برای دانلود راست کلیک کنید 

 صفحه دو آخرهفته آمریکا با تشکیل گروه کاری ویژه ایران به دنبال چیست؟ صفحه دو آخرهفته وضعیت بازار مسکن ایران، کنفرانس وحدت اسلامی  جام زهر؛ فرصت_های از دست رفته ایران در جنگ
 صفحه دو اعتراضات در فرانسه
 
 
 
 
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: