به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

MP3راه کارگر

rahekargar.org

1-معلم ها و کارگران را تنها نگذاریم،
ازکارگران هفت تپه دفاع کنیم
 ۲۵ آبان ۱٣۹۷ – ۱۶ نوامبر ۲۰۱٨ با
2-همراهی و سکوت با تحریم ها شراکت درجنایت علیه 

12/11/2018-21/08/1397

حاکمیت نه از آن خدا که از آن مردم است

در آدينه ۲ آذر ۱٣۹۷ – ۲٣ نوامبر ۲۰۱٨

عمق‌یابی و بلوغ جنبش توده‌ای،
سرنگونی برای حاکمیت مردم و وظایف چپ

05/12/2018-13/09/1397

شانزده آذر بیان:
اعمال حق حاکمیت مردم ،
مداخله قدرت های خارجی ممنوع،گفتگوی رادیو پیام آزادی در آدينه ۱۶ آذر ۱٣۹۷ – ۷ دسامبر ۲۰۱٨با
 امریکائی ها و شاه
ایران را تحویل روحانیت داند
 
 
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای شنیدن بر روی عنوان کلیک کنید . برای دانلود راست کلیک کنید 

 

Tagged as: , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: