به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

حشمت رییسی MP3

raiisi.jpg

Kankash 11 29 18 کنکاش با حشمت رئیسی خطرناک اوکراین وطرح آشوب در ایران- حشمت رئیسی فرامرز دادرس

Kankash 12 11 18 / کنکاش با حشمت رئیسی و پروفسور گارنیک آساتوریان

Kankash 12 12 18 / کنکاش با حشمت رئیسی و فرامرز دادرس

 
 
 
 
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

برای شنیدن بر روی عنوان کلیک کنید . برای دانلود راست کلیک کنید 

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: