به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

MP3علی جوانمردی

javanmardi

 

اخبار از علی جوانمردی 25/11/2018 فوری لایو جدید علی جوانمردی اعتراضات ایران وارد مرحله تازه ای شده است  زمینه های لازم برای حمایت از تغییر رژیم  وجود دارد. هر چند بریتانیا مخالف است
 
 
 
 
 
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: