به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مانوک خدابخشیانMP3

manook

روی خط اینستاگرام با مانوک خدابخشیان  ممکن است که حکومت برای بقایش، خامنه ای را کنار بزند؟
 
 
 
 
 
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: