به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

پخش زنده برنامه های بی بی سی فارسی

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: