به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تهدیدهای تلفنی ” زهرا نوید پور ” توسط ” سلمان خدادادی ” این نماینده متجاوز را می توان متهم بقتل ” نوید پور دانست .

” این هم دلیل دیگر بر صحت ادعای زهرا نوید پور که قصه پر غصه تجاوز ؛ ” سلمان خدادادی ” این دیو در لباس زاهد و عابد و مسئول کمیسیون اجتماعی مجلس علی خامنه ای و شورای نگهبان به خود را بارها گفت و در بیدادگاههای مظلوم کش و ظالم پرور اسلامی ، کسی بدادش نرسید  تا هوز هم معلوم نیست اورا کشتند یا خود کشی کرد . با توجه به این تهدید های مستقیم ، ” سلمان خداددای ” و با نظر به سابقه زندانی شدن وی در ارتباط با جرائم مشابه ، وی را می توان مستقیما متهم به قتل ” زهرا نوید پور ” کرد

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: