به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

باور نمی کنید اما واقعیت دارد رقص عربی در زورخانه ! زمانی ” زورخانه ” میعاد گاه ” تختی ” و ” پوریای ولی ” بود .

 در ج.ا. همه چیز به فساد و تباهی کشیده شده است ، از روحانیت که زمانی مرجع مردم برای مسائل اعتقادی آنان بودو امروز به مرجع بند وبست سیاسی و اقتصادی تبدیل شده  ، تا مجلس که باید نمایندگان آن ” وکیل ملت ” باشند و امروزبه  عروسک های خیمه شب بازی تبدیل شده اند و تا زورخانه که زمانی مهد دلیران و پهلوانان و جوانمردان و عیاران بود و امروز در آنجا یک جوان رخت رقص عربی می پوشد و جلف و سبک می رقصد ، باور ندارید خود نگاه کنید

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: