به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

نماهنگ غمگین ” رضا صادقی ” در اشاره به شرایط سخت زند گی مردم

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: