به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

وقتی که یک ایرانی عرب زبان برای وطنش ایران می خواند

یک ایرانی عرب زبان ، چنان با احساس برای وطنش ایران می خواند که هر شنونده را برای شنیدن آوازش مشتاق می کند ، ایرانیان عرب زبان هویت خود را در ایران بزرگ و قلمرو گسترده فرهنگی آن از آسیای میانه تا مرزهای چین جستجو می کنند و بخشی از رنگین کمان هفت رنگ قومیت های ایرانی هستند .

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: