به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

زیبا ترین عکس بی حجاب یک زن در کنار میدان آزادی

این تصویر پیامی در خود دارد ، آزادی این گوهر گم شده ، فقط با آزادی زن ، زیبایی اعجاب انگیز خود را نمایان  خواهد کرد  وازادی از قید حجاب اجباری نمود و آغاز آزادی زن است . زن بی حجاب ایرانی در کناربنای سربفلک کشیده  آزادی  چه با شکوه می نماید

زنان ایرانی در چالش قرن برای ازادی از پوشش اجباری عربی — اسلامی . زنان در صف مقدم ازادی  خواهی مردم ایران هستند .

This slideshow requires JavaScript.

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: