به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

کوبیدن میخ اسلام و فقیه در ” قلب افریقا “

ماجراجویی ها و بوالهوسی های   دستگاههای تبلیغاتی ” فقیه ” و آخوندهای اطرافش تمامی ندارد . با صرف میلیونها دلار به جنگلهای افریقا می روند تا نعدادی انسان بی اطلاع و نا آگاه را با پول وادار به دادن شعارهای اسلامی – فقاهتی کنند .  نادانی آخوند جماعت حد و مرز ندارد .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: