به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ای زلف سرکجت همه چین چین شکن شکن مویت برای بستن دلها رسن رسن

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: