به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقص پامیری – موزیک بدخشان

رقص پامیری – موزیک بدخشان – یاد آور فرهنگی به گستردگی از آنسوی آمو دریا تا مرزهای چین . بدخشان ، پامیر ، فرغانه ، سمرقند و بخارا  آنجا که پاره هایی از قلب ما مدفون است .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: