به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

نظرات گروههای روشنفکری تجدد گرا ، مدرن و ملی گرا در باره انقلاب 1357 :

انقلاب1357 بازگشت ایران به دوران تحجر و عقبگرایی محض بود

این نظرات با توجه به عقاید  ارتجاعی روحانیت حاکم در مورد ” حقوق بشر ” ،این نظرات با توجه به عقاید  ارتجاعی روحانیت حاکم در مورد ” حقوق بشر ” ، ” زنان ” ، ” تفکیک قوا ” و وجود رهبر ی به نام ولایت فقیه ، ” انقلاب 57 ” را بازگشت جامعه به قهقرا دانسته و عموما هم این سئوال را همراه با نوعی حیرت مطرح کرده که چگونه جامعه ا ی که یک قرن پیش ، انقلاب مشروطیت را به انجام رساندند ، “شیخ مشروعه فضل الله نوری ” را به دار کشیدند  و به دستاوردهایی نظیر اصلاحات ارضی ، حق رای زنان ، پیشرفت دو رقمی اقتصادی دست یافتند به عقب بازگشته و و روحانیت تاریک فکر را به رهبری جامعه انتخاب کردند و معمولا هم انقلاب 57 را حرکتی که توسط روحانیت دزدیده شده و از اهداف اولیه خود منحرف شده یکسره ارتجاعی دانسته و آنرا رد می کنند ، این نظریه قادر به برخورد تاریخی با وقوع انقلاب 1357 نیست که در سطور بالا به آن اشاره رفت  .

کسانی که از اقبال عمومی بخشهای سنتی جمعیت ایران (سنتی در حوزه اقتصاد ، اجتماعی و فرهنگی )  به ” ” خمینی “در سال 1357 متحیر شده اند لازم است به این نکته بسیار مهم توجه بکنند که ساختار اقتصادی وسیاسی- اجتماعی حاکم بر کشور در دوره “محمد رضا شاه ” نتوانست دستاورد مهمی برای این بخش از مردم ایران متشکل از بازار ، تولید گران و توزیع کنندگان خرد که بر اساس آمار یکی از بزرگترین شبکه های تولید و توزیع خرد در خاورمیانه است ، داشته باشد . آن بخش که برای بر دارشدن ” شیخ فضل الله نوری ” هورا کشیدند ، اکنون و بعد از نزدیک به صد سال در مقابل این اقشار قوی اجتماعی – فرهنگی اما به حاشیه رانده شده از سوی حکومت ، حرفی برای زدن نداشتند ، شاه آن آن جمعیت هورا کش برای مرگ ” شیخ مشروعه ” را در مقابل جمعیت سنتی ، خلع سلاح کرد ، اقشار سنتی اکنون فرصت پیدا کردند که بگویند دستاورد مدرنیته یعنی نابودی کشاورزی ، یعنی نابودی تولید گران سنتی بدون اینکه فرصت پیوستن به اقتصاد مدرن را داشته باشند ، یعنی سیاست تک حزبی ، یعنی  ورود سیب لبنان و پرتقال اسراییلی در حالیکه ایران خود از نظر تنوع تولیدات کشاورزی می تواند بهشت روی زمین باشد ، شاه نتوانست ، گفتمان شبه مدرن هوادار غرب خود را با بوجود آوردن کشاورزی مکانیزه ، دموکراسی نسبی حتی بگذار سیاسی و نه اجتماعی تجهیز کند . یعنی آن بخش که در سال 1357 عکس خمینی را در ماه دید ، همان بخش از جمعیت نبودند که برای بر دار شدن ” شیخ ” هورا کشیدند ، بلکه این واقعه خلع سلاح شدن جمعیت هوادار سیاستهای غرب محوردر مقابل جمعیت هوادار سیاستهای اسلام محور بود . از سوی دیگر گسترش مدرنیته نیاز به جذب وسیعترین اقشاردر ساختار سیاسی – اجتماعی  داشت که بعضی از متفکران از آن تحت عنوان بسیج توده ای برای ساختن جامعه ای مدرن یاد می کنند ،این بسیج در ایران توسط شاه صورت نگرفت و بخش جمعیت به حاشیه رانده شده ، برای جذب سیستم شدن به روحانیت روی آورد ، اینست راز غلبه جمعیت هوادار ” خمینی ” بر جمعیت هوادار گفتمان شبه مدرن طرفدار ” شاه ” در سال 1357

  این نظر یک موضوع مهم را نادیده می گیرد و آن اینکه بخشی دیگر معتقدند که این انقلاب نتوانست ” ولایت ” را که سابقا به شکل ” نظام پادشاهی ” بود و اکنون به شکل ” ولایت فقیه ” حاکم شده است را نابود کنند پس انقلاب شکست خورده است ، در صورتیکه در سطور آینده نشان خواهیم داد که برای تحلیل پیروزی یک حرکت اجتماعی ، موضوع باید تاریخی بررسی شده و موفقیت یک حرکت تاریخی را با معیارهای انقلاب مداوم که بصورت تدریجی و در گذر چندین نسل بدست می آید بررسی کرد

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: