به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در کنار همکاران ” خامنه ای ” و ” ترامپ ” قرار نگیرید .

با توجه به شرکت ” مهدی یحیی نژاد ” مسئول سایت  بالاترین در نشست مشترک با ” برایان هوک ” در کنگره آمریکا ، از این پس هرگونه همکاری خود با این سایت را قطع کرده و ننگ قرار گرفتن در کنار  افراد خائن به منافع ملی نظیر ” یحیی نژاد ” را بر خود روا نمی دانم . امید که خائنان به منافع ملی چه آنانی که در کنار ” خامنه ای ” قرار گرفته اند و چه آنانی که در کنار خارجی هایی که می خواهند ایران را به دامن جنگ داخلی و تجزیه بیندازند ، به خود آمده و دامن خود را از این ننگ بشویند .20/03/2019- 06/01/1398

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: