به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

خط قرمز عاشقان ایران چه باید باشد

خط قرمز عاشقان ایران ، طرد عناصر فدایی خامنه ای و ایرانیان شیفته  ترامپ است 

امروز و در این فراز از حیات تاریخی ملت ایران ، فعا لیت های دو گروه  که از عقب مانده ترین اقشار اجتماعی ایرانی هستند ، زدن  تیشه به ریشه ایرانی و ایرانی است . گروهی که با ” خامنه ا ی ” مستبد و نادان همکاری می کنند ومی دانیم که طرحهای امت و اسلام گرای وی ایران را به فاجعه خواهد برد  گروهی که  با” ترامپ ” این عنصر نژاد پرست ، این عنصر ضد ایران و ایرانی  همکاری کرده وبر آنند تا  ایران را به قربانگاه جنگ های نیابتی میان آمریکا و روسیه تبدیل کنند

از نظر ما همکاران با ” برایان هوک ” و ” پمپئو ” همانقدر به منافع ایرانی و ایرانی خائن هستند که همکاران ” خامنه ای ” . این دو گروه منافع مادی یا سیاسی و ایدئولوژیک خود را فراتر از منافع ملی قرار داده و بشدت غیر قابل اعتماد ، مشکوک و خطرناک هستند .

با توجه به شرکت ” مهدی یحیی نژاد ” مسئول سایت  بالاترین در نشست مشترک با ” برایان هوک ” در کنگره آمریکا ، از این پس هرگونه همکاری خود با این سایت را قطع کرده و ننگ قرار گرفتن در کنار  افراد خائن نظیر ” یحیی نژاد ” به منافع ملی را بر خود روا نمی دانم . امید که خائنان به منافع ملی چه آنانی که در کنار ” خامنه ای ” قرار گرفته اند و چه آنانی که در کنار خارجی هایی که می خواهند ایران را به دامن جنگ داخلی و تجزیه بیندازند ، به خود آمده و دامن خود را از این ننگ بشویند .20/03/2019- 06/01/1398

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, مقالات و نوشته های ژئو پولیتیک ایران ، خاور میانه ، زوسیه و ایران

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: