به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ترانه زخم عشق از مسعود جلیلیان

 

 

متن ترانه زخم عشق مسعود جلیلیان با تر جمه 

 

روز اول یادته هاتی دلم گرتی  ودس

 یادته رو اول اومدی دل منو بردی ؟

دل بسایدن ومنو قول دای دلت نیدن و کس

 دلت رو به من دادی و قول دادی به کس دیگه دل ندی ؟ 

دل بسایدن و منو قول دای دلت نیدن و کس

صد قرآن و صد قسم خواردی دو هاوردی ده ور

صد قسم و آیه خوردی و هی گفتی و گفتی 

که به غیر عشق من و هیچ کسی نیری نظر

 که جز به عشق من به هیچکس دیگری نظر نیندازی  

که بغیر عشق من و هیچ کسی نیری نظر 

بس و دست دامه خوم ازای وخ گیانم دی نیه

 به دست خودم جان در بدن ندارم 

گشت  گیانم کوت کوته روحم وی دنیا چیه

 دلم هزار پاره شده و گویا در این دنیا نیستم 

گشت و گیانم کوت کوته روحم وی دنیا چیه

 دلم هزار پاره شده و گویا در این دنیا نیستم  

ای خدا خارت بکی خارت بکی خارت بکی

 خدا خوار و خفیفت  بکند 

زخمی عشقت بکی چو مه عذا دارت بکی

 زخمی عشق بشی ومثل من عذاب بکشی 

زخمی عشقت بکی چو مه  عذا دارت بکی

لالالالا لالالالای لالالالای لالالالای لالالالای

دایده ژیر قول و قرارت ای خدا خارت بکی

 زیر قولت زدی وخدا خوارت کنه 

زخمی عشقت بکی چو مه عذا دارت بکی

و شویله بی کسی چو مه گرفتارت بکی

 اسیر شبهای بی قراری بشی 

 کی و پت وت کع بچیدو ای دله بیلی ده جی

 که رفتی و منوجا گذاشتی 

بشکنی قلب منو گرد یکی ترو بچی

 قلب منو شکستی و با یکی دیگه رفتی 

بشکنی قلب منو گرد یکی ترو بچی

 قلب منو شکستی و با یکی دیگه رفتی 

Tagged as: , , , , , , ,

Categorised in: موزیک و ترانه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: