به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“علیرضا نوری زاده ” نه با “اما و اگر” که باید مستقیما دفاع از حمله نظامی به ایران را پس بگیرد .

parchamirangif

” نوری زاده ” در برنامه ” پنجره ای رو به خانه پدری ” روز دوشنبه 21/05/2019 برابر با 30 اردیبهشت ، باز به موضوع جنگ احتمالی میان آمریکا و متحدانش پرداخت و برخلاف برنامه روز جمعه که می گفت ملت ایران حمله نظامی را مشروط به اینکه تحت ضوابطی صورت گیرد و فقط ” خامنه ای ” و ” اعضای سپاه ” را هدف قرار بدهد موافق است ،اکنون عقب نشینی کرد و فقط به تصویر وحشتناک حنگ احتمالی پرداخت  این بار  گفت که آنروز از یک مسافرت طولانی آمده بوده است و خسته بوده است و جمله ای که می بایست به اعلام اشتباه دفاع از حمله نظامی ختم می شد را ادامه نداده و شروع به طرح این موضع کرد که هیچکدام از طرفین جنگ نمی خواهند اما همه در تدارک جنگ هستند .

اما موضع دو پهلو گرفتن بیانگر تعهداتی است که فرد به طرف و صاحب نظران مدافع حمله نظامی به ایران دارد ، آقای نوری زاده مگر شما تعهدی به طرفداران حمله نظامی به ایران دارید که حمله نظامی به ایران را مستقیما محکوم نمی کنید ؟ مگر نقطه ضعفی نزد طرفدران حمله دارید و یا منافعی در حمله نظامی به سرزمین پدری دارید که مستقیما نمی گویید : هر گونه حمله نظامی به ایران محکوم است و توسط هر کس که باشد باید با آن مخالفت کرد . اگر ادعای صداقت با مردم خود دارید ، اگر ادعا می کنید که دلتان برای ایران می طپد ، بدون اما و اگر وخسته بودم وچند برنامه را یکجا رفتم واین حرفها حمله نظامی را محکوم کنید و مانند گرایشات ضد جنگ مترقی اپوزیسیون  همزمان با آن به مبارزه با ج.ا. هم بپردازید

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: