به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سید ماجراجو ” علی خامنه ای ، آرام آرام ایران را به مرز فاجعه می کشانند .

 

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: