به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

امشب ستاره ای ، خاموش خواهد شد ، ” حمید درخشنده ” را اعدام خواهند کرد .

 

” حمید درخشنده ” آنکس که در دلش با ما است ، در نفسش با ما است ، در صدایش با ماست ” در جلسه بازپرسی خود گفت که ، از غم مردم فقیر و ندار ، بی تاب شده است و بر آن شده تا با کشتن یک آخوند ، یکی از مسببان  وضعیت فلاکت بار مردم را به سزای خیانت هایش برساند .

 اکنون که این سطور را می نویسم ساعت به وقت ایران 2:36 است ، بر اساس اخبار اعلامی قرار است ” حمید ”  فردا6 شهریور1398 برابر با 29 ماه اوت  ساعت 6 صبح ، اعدام شود . تا  6 صبح  نزدیک به3  ساعت مانده است ، ما هم با او بیدار خواهیم ماند با خانواده ودوستان و خویشانش ،  در فراق وی اشک خواهیم ریخت !

می دانیم که تا صبح خواب به چشم خانواده و دوستانش راه نخواهد یافت ، ” شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد …. اشک امان نمی دهد …..

، آیا فردا آفتاب طلوع خواهد کرد و ما مردمی که در چهل سال حکومت خونریز اسلامی ، هزاران هزار فرزندان خود را در مصاف با حاکمین اسلامی جبار و خونریز از دست داه ایم باز فرزندی دیگر  “حمید درخشنده ” را از دست خواهیم داد ؟ آیا ” حمید” طلوع آفتاب فردا را نخواهد دید ؟….  مردم روزی انتقام فرزندان بر دار اما سربلند خود را از حاکمیت جبار و خونریز خواهند گرفت

.

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: