به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

من خواب حمید را دیدم

 

دیشب حمید بخواب من آمده بود تا خود صبح با او حرف میزدم ، گفت رفتم و از دیدن این همه ظلم و رنج راحت شدم برق چشمان زیبایش محصورم کرد به سر و تنش دست می کشیدم تا باور کنم زنده است ، با او بودم اما دلتنگ بودم میدانستم که رویاست .با چشمان پر از اشک بیدار شدم ،بغض دارم .#حمید_درخشنده

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: