به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

وصیت نامه دردآلود پدر ” شهرام امیری ” قبل از خود کشی .

 

“شهرام امیری ” همان دانشمند هسته ای است که وی را با تقلب و فریب از آمریکا به ایران کشاندند و بازهم بدروغ و برای پنهان کردن شکست هایشان در جلوگیری از نفوذ کشورهای خصم با برنامه های هسته ای خود ، از وی در فرودگاه استقبال کرده و بعد از مدتی که آبها از اسیاب افتاد وی را ناجوانمردانه اعدام کردند . حکومت اسلامی را نامردانی اداره می کنند که به هیچ اصول اخلاقی، سیاسی و دینی باور ندارند .  بر اساس اخبار رسیده ،پدر ” شهرام امیری ” یکماه پیش در غم از دست دادن پسرش ، بعد از نوشتن وصیتنامه ، خود کشی کرده است .

matnevqsiqtname

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: